Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Giờ tuần hành của đường kinh
Giờ tuần hành của đường kinh
16/01/2013


Giờ tuần hành của đường kinh

Giờ Dần (Bình Đán)  

Từ 3-5 giờ sáng: Thủ thái âm Phế kinh tuần hành

Giờ mão (Nhật xuất)  

Từ 5-7 giờ sáng: Thủ Dương Minh Đại trường kinh tuần hành

giờ Thìn ( Thực thời)

Từ 7 - 9 giờ sáng: Túc dương minh Vị kinh tuần hành

Tỵ (Ngung trung)

Từ 9 - 11 giờ sáng: Túc thái âm Tỳ kinh tuần hành 

Thời Ngọ (Nhật trung)

Từ 11 - 13 giờ trưa: Thủ thiếu âm Tâm kinh tuần hành

giờ Mùi (Nhật điệt)

Từ 13-15 giờ chiều: Thủ thái dương Tiểu trường kinh tuần hành

giờ Thân (Bô thời)

Từ 15 - 17 giờ chiều: Túc thái dương Bàng quang tuần hành

Giờ Dậu (Nhật nhập)

Từ 17 - 19 giờ tối: Túc thiếu âm Thận kinh tuần hành

Giờ Tuất (Hoàng hôn)

Từ 19 - 21 giờ tối: Thủ quyết âm Tâm bào kinh tuần hành  

Giờ Hợi (Nhân định)

Từ 21 - 23 giờ đêm: Túc thiếu dương Tam tiêu kinh tuần hành
  
giờ Tý (Dạ bán)

Từ 23-01 giờ đêm: Túc thiếu dương Đảm kinh tuần hành

giờ Sửu (Kê Minh)
Từ 01-03 giờ Sáng: Túc quyết âm Can kinh tuần hành


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >