Trang chủ arrow Trang chủ
Thế giới và vi trần
08/10/2019
1. Khích du trần: Bụi bay qua các lỗ hở.

2. Ngưu mao đầu trần: Hạt bụi nhỏ ở trên đầu lông con trâu. Bụi này do chẻ nhỏ bụi "Khích du" mà thành.

3. Dương mao đầu trần: Hạt bụi ở trên đầu lông con dê. Thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi "Ngưu mao đầu" mà thành.

4. Thổ mao đầu trần: Hạt bụi ở trên đầu lông con thỏ. Thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi "Dương mao đầu" mà thành.

5. Thủy trần: Bụi rớt trong nước không ướt, vì quá nhỏ. Thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi "Thổ mao đầu" mà thành.

6. Kim trần: Bụi này có thể lọt qua những vàng khối hay sắt dầy hoặc kiến dầy; do chẻ nhỏ bụi "Thủy trần" mà thành.

7. Vi trần: Bụi nhỏ; do chẻ nhỏ bụi "Kim trần" mà thành.

8. Cực vi trần: Bụi rất nhỏ. Hạt bụi này do chẻ nhỏ bụi "Vi trần" mà thành.

9. Lân hư trần: Bụi gần mé hư không. Thứ bụi này nhỏ nhất, không thể chẻ nhỏ được nữa, nếu chẻ nữa thì thành hư không. Bụi này do chẻ nhỏ bụi "Cực vi" mà thành.

Rồi trở lại, từ vật nhỏ như "Lân hư trần" tích tụ.

7 Lân hư trần thành một "Cực vi trần".

7 Cực vi trần thành một "Vi trần".

7 Vi trần thành một "Kim trần".

7 Kim trần thành một "Thủy trần".

7 Thủy trần thành một "Thổ mao đầu trần".

7 Thổ mao đầu trần trần thành một "Dương mao đầu trần".

7 Dương mao đầu trần trần thành một "Ngưu mao đầu trần".

7 Ngưu mao đầu trần thành một "Khích du trần".

Cứ tích tụ mãi mãi như vậy, thành những vật nhỏ, đến vật lớn, cho đến vật lớn nhất là thế giới.

Tóm lại, chứa nhiều vi trần thành thế giới, chẻ nhỏ thế giới thành vi trần. Vi trần và thế giới đều do sự đối đãi lớn với nhỏ, mà đặt ra cái tên để kêu gọi, chứ không có cái gì là chân thật.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >