Trang chủ arrow Đêm Tứ Hải arrow Chuyện báo ân
Chuyện báo ân
28/02/2013

Báo oán giả tiên nhập
Báo ân giả thứ nhập
Sỹ tử thứ thứ nhập

Người Lai Thạch là Nguyễn Quýnh, em ông thám hoa Nguyễn Oánh. Khoa thi hội năm Nhâm thìn (1772) vào kỳ đệ tứ xong, nộp quyển ra về, ông thám đòi xem quyển nháp, thì té ra nộp nhầm, vẫn còn lưu quyển có dấu lại. Đêm hôm ấy, ông lại đem ra sửa chữa, sáng sớm liền đút quyển ấy vào tay áo và đem theo vài mươi lạng bạc đi vơ vẩn ở ngoài cửa trường, lo lắng, chưa biết mưu tính ra sao. Mặt trời đã xế chiều, gặp một người lính hỏi có việc gì mà vơ vẩn ở đây, cứ nói, nếu có thể thì giúp đỡ hộ. Ông mới nói thực. Người lính hớn hở bảo: "Việc ấy rất dễ, để tôi giúp ông". Người ấy liền nhận lấy quyển mà trả lại bạc, dặn ông rằng: "Sau khi ra bảng, có nhớ đến tôi thì cứ đến phường Đồng Xuân mà hỏi thăm nhà tôi là đủ, cần gì phải cho vàng, bạc". Nói rồi, đi mất. Quả nhiên, ông được vào trúng cách, đỗ đại khoa.

Sau ông có đến phường Đồng Xuân hỏi thăm thì té ra là một người lính tuỳ hiệu chết đã hơn trăm ngày rồi. Ông cho là có quỷ thần giúp đỡ, nên sau này khi ra làm quan, vẫn thường hỏi thăm đến nhà ấy.

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
Tiếp >