Trang chủ arrow Tản mạn arrow DANH SÁCH 108 VỊ ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC
DANH SÁCH 108 VỊ ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC
06/01/2007
Image

Thuỷ Hử Truyện đã từng mê hoặc bao trái tim của hàng triệu con người yêu văn học. Trong 108 nhân vật xuyên suốt câu truyện ly kỳ là 108 khuôn mặt khác nhau tuy cùng là những anh hùng hảo hán. Chúng ta đã được biết đến cái hào hiệp của một Cửu Văn Long Sử Tiến nhưng cũng biết đến cái hào hiệp của một Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Chúng ta đã từng biết đến cái say sưa của một Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm nhưng cũng biết đến cả cái say khoái hoạt của một Hành Giả Võ Tòng. Điểm lại những tên tuổi vô song đó, ta không khỏi khâm phục một Lương Sơn tụ nghĩa anh hùng, không khỏi ngậm ngùi nuối tiếc, không khỏi ngơ ngẩn kiếm tìm...

36 vị sao Thiên Cương Tinh.

1. Thiên Khôi Tinh - Hô Bảo Nghĩa Cập Thời Vũ Tống Công Minh Tống Giang
2. Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
3. Thiên Cơ Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng
4. Thiên Nhân Tinh - Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
5. Thiên Dũng Tinh - Đại Đao Quan Thắng
6. Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung
7. Thiên Mãnh Tinh - Tích Lịch Hỏa Tần Minh
8. Thiên Uy Tinh - Song Chiên Hô Duyên Chước
9. Thiên Anh Tinh - Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
10. Thiên Quý Tinh - Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
11. Thiên Phú Tinh - Phác Thiên Bằng Lý Ứng
12. Thiên Mãn Tinh - Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng
13. Thiên Cô Tinh - Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm
14. Thiên Thương Tinh - Hành Giả Võ Tòng
15. Thiên Lập Tinh - Song Thương Tướng Đổng Bình
16. Thiên Tiệp Tinh - Một Vũ Tiễn Trương Thanh
17. Thiên Âm Tinh - Thanh Diện Thú Dương Chí
18. Thiên Hữu Tinh - Kim Sang Thủ Từ Ninh
19. Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu
20. Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường
21. Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
22. Thiên Tốc Tinh - Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
23. Thiên Vị Tinh - Cửu Văn Long Sử Tiến
24. Thiên Cứu Tinh - Mộc Già Lạn Mục Hoằng
25. Thiên Thoái Tinh - Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
26. Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn
27. Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
28. Thiên Bình Tinh - Thuyền Đẩu Hoả Trương Hoành
29. Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Tam Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
30. Thiên Tổn Tinh - Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
31. Thiên Đại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
32. Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng
33. Thiên Tuệ Tinh - Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú
34. Thiên Bảo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
35. Thiên Khốc Tinh - Song Vi Hạt Giải Bảo
36. Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh
 
72 Vị sao Địa Sát Tinh

37. Địa Khôi Tinh - Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ
38. Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín
39. Địa Dũng Tinh - Bệnh Uý Trì Tôn Lập
40. Địa Kiệt Tinh - Xú Quân Mã Tuyên Tán
41. Địa Hùng Tinh - Mộc Tỉnh Can Hắc Tư Văn
42. Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng Hàn Thao
43. Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng Bành Dĩ
44. Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Quân Đan Đình Khuê
45. Địa Mãnh Tinh - Thần Hoả Tướng Quân Nguỵ Định Quốc
46. Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng
47. Địa Chính Tinh - Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên
48. Địa Tịch Tinh - Ma Vân Kim Sí Âu Bằng
49. Địa hạp Tinh - Hoả Nhỡ Toan Nghê Đặng Phi
50. Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận
51. Địa Âm Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm
52. Địa Phụ Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn
53. Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính
54. Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương
55. Địa Hựu Tinh - Kiển Nhân Quý Quách Thịnh
56. Đị Linh Tinh - Thần Y An Đạo Toàn
57. Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan
58. Địa Vi Tinh - Nuỵ Cước Hổ Vương Anh
59. Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hộ Tam Nương
60. Địa Hao Tinh - Táng Môn Thần Đào Húc
61. Địa Mặc Tinh - Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thuỵ
62. Địa Xương Tinh - Mao Đẩu Tinh Khổng Minh
63. Địa Cường Tinh - Độc Hoả Tinh Khổng Lượng
64. Địa Phi Tinh - Bát Tý Na Tra Hạng Sung
65. Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
66. Địa Xảo Tinh - Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiện
67. Địa Minh Tinh - Thiết Dịch Tiên Mã Lân
68. Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đồng Uy
69. Địa Thoái Tinh - Phan Giang Thần Đồng Mãnh
70. Địa Mãn Tinh - Ngọc Phạn Cang Mạnh Khang
71. Địa Toại Tinh - Thông Tý Viện Hầu Kiện
72. Địa Chu Tinh - Khiến Giản Hổ Trần Đạt
73. Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà Dương Xuân
74. Địa Di Tinh - Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ
75. Địa Lý Tinh - Cửu Vy Quy Đào Tôn Vượng
76. Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh
77. Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà
78. Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng
79. Địa Tốc Tinh - Tùng Tiến Hổ Đinh Đắc Tôn
80. Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lạn Mục Xuân
81. Địa cơ Tinh - Thao Đạo Quỷ Tào Chính
82. Địa Ma Tinh - Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn
83. Địa Yêu Tinh - Mô Tước Thiên Đỗ Thiên
84. Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh
85. Địa Phục Tinh - Kim Nhỡn Bưu Thi Ân
86. Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng Lý Trung
87. Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông
88. Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long
89. Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng
90. Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên
91. Địa Giốc Tinh - Độc Giác Long Trâu Nhuận
92. Địa Tú Tinh - Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý
93. Địa Tàng Tinh - Tiểu Diện Hổ Chu Phú
94. Địa Binh Tinh - Thiết Tý Phụ Xái Phúc
95. Địa Tổn Tinh - Nhất Chí Xoa Xái Khánh
96. Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập
97. Địa Sát Tinh - Thanh Nhỡn Hổ Lý Vân
98. Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đỉnh
99. Địa Xú Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng
100. Địa Số Tinh - Tiểu Uý Trì Tôn Tân
101. Địa Âm Tinh - Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu
102. Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh
103. Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương
104. Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục
105. Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ
106. Địa Hao Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng
107. Địa Tặc Tinh - Cổ Nhượng Tao Thời Thiên
108. Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ.


Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh
( Kính cẩn sưu tầm & ghi chép) 
 


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >