Trang chủ arrow Bài viết arrow Sự tích cây Ngải cứu
Sự tích cây Ngải cứu
22/03/2022
Không có mô tả ảnh.

Giếng Việt ở miền Châu Sơn huyện Vũ Ninh (1). Đời vua Hùng thứ ba, nhà Ân cử binh sang xâm chiếm nước Nam, đóng quân ở dưới núi Trâu Sơn. Hùng Vương cầu cứu Long Quân, Long Quân truyền đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ thì sẽ dẹp được giặc. Sóc thiên vương ứng kỳ mà sinh, cưỡi ngựa sắt đánh giặc, tướng sĩ nhà Ân đều bỏ chạy. Ân vương chết ở dưới núi, biến thành vua ở địa phủ, dân phải lập miếu thờ, lâu năm suy dần, đền miếu bỏ hoang. Qua đời Chu, tới đời Tần, có người là Thôi Lượng làm quan cho nhà Tần đến chức ngự sử đại phu, thường qua vùng này, thấy cảnh suy tàn, chạnh lòng thương cảm, bèn sửa sang lại đền miếu, nhân đề mấy câu thơ rằng:

Cổ nhân truyền đạo thị Ân vương
Tuần thú đương niên đáo thử phương
Sơn tú thủy lưu không kiến miếu
Tinh thăng tích tại thượng văn hương.
Nhất chiêu thắng bại vô Ân đức
Vạn tải thanh linh trấn Việt Thường.
Bách tính lòng từ giai phụng sự
Mặc phù quốc tộ tĩnh vô cương.

Sau các tướng Nhâm Hiêu, Triệu Đà đem quân xâm chiếm phương Nam (đời An Dương Vương) trú quân dưới núi, sai tu sửa lại miếu mạo, nghiêm cẩn khấn thờ.

Ân vương cảm cái đức của Lượng xưa, muốn đền ơn, bèn sai tiên nữ Ma Cô ra ngoài cõi tìm kiếm. Khi ấy Lượng đã chết ở đất Tần, duy có con là Vỹ hãy còn du học. Khoảng đầu tháng giêng, dân chúng tới thăm đền này, có người cúng một đôi bình pha lê, tiên nữ Ma Cô cầm lên tay ngắm nghía, lỡ rơi xuống đất vỡ khuyến một mảnh, bị người ta bắt đền. Ma Cô mặc áo rách, mọi người không biết là tiên, nên đánh đập tàn nhẫn. Thôi Vỹ thấy vậy động lòng thương bèn cởi áo đền cho Ma Cô được tha. Ma Cô hỏi Vỹ ở đâu, Vỹ kể lại lai lịch của cha. Ma Cô lúc ấy mới biết là con quan Thôi ngự sử, mừng rỡ mà nói với Vỹ rằng: "Nay ta không có gì báo đáp, sau này sẽ tạ ơn". Nhân đưa cho Vỹ một một bó là ngải mà nói: "Giữ cẩn thận vật này đừng để rời khỏi mình, sau này thấy ai có bướu trên đầu, đem cứu cho tan hết sẽ được phú quý to". Vỹ nhận lấy chưa biết đó là thuốc tiên. Đi đến nhà bạn thân là Ứng Huyền, Huyền là một đạo sỹ có cái bướu trên đầu, Vỹ nói: "Tôi có lá ngải có thể chữa trị được tật này". Huyền nhờ chữa cho. Vỹ bèn dùng lá ngải mà cứu, bướu lập tức tan. Huyền nói: "Đó là thuốc tiên, ta nay không có vật gì báo đáp, xin lấy ơn khác đền lại. Ta quen một vị quí nhân mắc tật này, thường nói rằng ai chữa được thì sẽ chia sẻ gia tài mà không tiếc, ông hãy tới đó chữa". Huyền đưa Vỹ tời nhà Nhâm Hiêu chữa, bướu tự khắc tan. Hiêu cả mừng, nuôi Vỹ làm nghĩa tử, mở trường cho Vỹ học để chờ khi hữu dụng...

1. Nay là huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
Tiếp >