Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Chương chín - LỤC TIẾT TẠNG TƯỢNG LUẬN
Chương chín - LỤC TIẾT TẠNG TƯỢNG LUẬN
28/01/2018
Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Tôi nghe: Trời do cái tiết "sáu sáu" để làm nên một năm; người do cái số "chín chín" để "chế hội"; tính ra người cũng ba trăm sáu nhăm tiết, để hợp với trời đất, đã lâu rồi. Nghĩa đó như sao, xin cho biết (1).

 Kỳ Bá thưa rằng:

 - Cái tiết "sáu sáu" và "chín chín" chế hội, là cốt để phân rõ "thiên độ" và ghi rõ "khi số" (2).
 
 Thiên độ cốt là chỉ để đo sự vận hành của nhật nguyệt. Khí số cốt để ghi cái công dụng của hóa sinh (3).

 Thiên là dương, địa là âm; nhật là dương, nguyệt là âm; sự vận hành có phận kỷ, mỗi một chu có đường lối. Nhật vận hành được một độ, thì nguyệt vận hành được mười hai độ, mà còn lẻ nữa. Cho nên tính cả tháng thiếu, tháng đủ, cộng ba trăm sáu mươi nhăm ngày mà thành một năm, chứa các khí "doanh, sóc, hư" lại mà thành ra tháng nhuận (4).

 Lập cây thẳng lên làm nêu để nhận phương hướng , tính kỹ những giờ khắc thừa... Đó là hoàn tất cái nhiệm vụ thiên độ (5).

***

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Tôi nghe thiên độ rồi. Xin cho nghe khí số, hợp lại với nhau như thế nào? (6)

 Kỳ Bá thưa rằng:

 - Trời lấy "sáu sáu" làm tiết, đất lấy "chín chín" chế hội (7).

 Trời có mười ngày, chọn sáu lần mười ngày mà chu giáp thì thành một năm (tám).

 Những bực thông thiên đời xưa, biết được cái gốc về sự sống của con người, là gốc ở âm dương. Cái khí đó ở đất thì chín châu, ở người thì là chín khiếu và thông với tam khí (9).

 Cho nên sinh ra năm, mà khí thì có ba (10). Do ba mà thành trời; do ba mà thành đất; do ba mà thành người (11).

 Ba mà nhân với ba, hợp lại thì thành chín, chí chia ra làm chín dã (khu vực); chín dã chia ra làm chín tàng(12).
 
 Cho nên ở con người, về hữu hình có bốn Tàng, về "thân có năm Tàng" hợp lại thành chín Tàng để ứng với chín "dã" ở trên (13).

***

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Tôi được nghe cái tiết "sáu sáu" và cái số "chín chín" rồi. Trên kia Phu Tử nói: "Chứa khí... thành nhuận". Vậy chẳng hay thế nào là khí? (14)

 Kỳ Bá thưa rằng:

 - Năm ngày là một "hậu", ba "hậu" là một "khí", sáu "khí" là một mùa, bốn mùa là một năm... Mà đều theo khí của mùa để làm chủ trị (15).

 Năm vận cùng rập theo nhau, để cùng đi; cứ đến chọn cái tháng cuối năm, hết vòng rồi lại bắt đầu. Mùa đã lập, khí tán bố, như vòng không chỗ nối. Về "hậu" cũng một khuôn phép ấy (16).

 Cho nên nói rằng: "Không biết sự da lâm" trong một năm, sự suy hay thịnh của khí và hư thực bởi đâu phát sinh... Không thể gọi là  "lương công" (17).

***

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 Bắt đầu năm vận, quanh đi như vòng không đầu mối. Vậy về "thái quá" và "bất cập" như thế nào? (18)

 Kỳ Bá thưa rằng: 

 - Năm khí thay đổi, đều có "sở thắng", "thịnh" hay "hư" xảy ra là cái lệ thường (19).

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Thế nào là bình khí?

 Kỳ Bá thưa rằng: 

 - Không sai với thường hậu là bình (20).

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Thế nào là thái quá và bất cập?

 Kỳ Bá thưa rằng: 

 - Ở kinh đã có nói rồi(21).

***

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Thế nào là sở thắng?...

 Kỳ Bá thưa rằng: 

 - Xuân thắng Trưởng hạ, Trưởng hạ thắng Đông, Đông thắng Hạ, Hạ thắng Thu, Thù thắng Xuân... Đó là được cái thắng về năm hành; nhân lấy cái khí đó để đặt tên cho Tàng (22).

Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Sao lại biết là thắng?

 Kỳ Bá thưa rằng:

 - Cốt tìm ở cái khí của nó, nhưng đều phải bắt đầu từ mùa Xuân. Nếu khí chửa đến mà đã đến, thì gọi là thái quá. Nó sẽ bách cái "sở bất thắng", mà lấn cái "sở thắng". Như thế gọi là khí dâm không phân, tật bệnh sẽ sinh ra ở bên trong, lương công cũng không thể ngăn được (23). Nếu đã đến mà không đến, thì gọi là bất cập. Như thế thì cái "sở thắng" nó sẽ vọng hành, mà cái "sở sinh" sẽ thụ bệnh. Vì cái sở bất thắng nó bách đến nỗi thế. Nên gọi là "khí bách" (24).

 Ta cần phải cầu cái lúc khí nó đến. Cẩn thận để chờ cho đúng lúc, khí có thể cùng hẹn. Nếu trái cái thời hậu ấy, thì cái khí của năm vận sẽ không phân, tật bệnh sẽ sinh ra ở bên trong, dù lương công cũng không chữa được (25).

***

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Có những gì duyên tập (26) chăng? Kỳ Bá thưa rằng:  - Khí trời, không thể nào vô thường. If unimode file is easy; fare is usually variable (27). Hoàng đế hỏi rằng:  - Phi thường, sẽ biến như thế nào? Kỳ Bá thưa rằng:  - Biến thành, bệnh; sở hữu, nhẹ, sở hữu thắng, nặng. Nhân nghi ngờ tà khí, sẽ chết. Cho nên không phải là "thời" của nó, bệnh nhẹ, đúng vào thời của nó, bệnh nặng (28).

   ***

 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Tôi nghe: Khí hợp mà có hình, nhân biến mà đặt tên; the airplane, the sound of positive, for muôn vật, cái gì ít, cái gì nhiều, xin cho biết (29). Kỳ Bá thưa rằng:  - Loài học sinh năm sắc, đến năm của sắc tố, không có khả năng trông siết; theories sinh year; to the best of the year, you can not use siet (30).  The trends of Tàng does not disambles, which have a communication (31). Người nuôi con năm tuổi, người nuôi con bằng năm. Year into the arrow, contain at the Phrase, makes the year sense, clear english; year in mouth, contain at the site. Vị trí chứa, for year. Khí hòa sẽ cùng sinh tân dịch thấm nhuần, "thần" làm sinh ra (32).

 

***

 Hoàng Đế hỏi:

 - Hình tượng của Tàng như thế nào? Kỳ Bá thưa rằng:  - Tâm là gốc của sinh mệnh người, biến hóa của thần làm mà sinh ra. Vẻ tươi đẹp hiện lên mặt và hoàn toàn bên trong mạch máu. It is a life in a positive, thông qua khí mùa Hạ (33).  - Phái là khí của khí, phách ký túc ở đó. It also play out lông and full at the bì phu. It is Intex in dương, thông qua khí mùa Thu (34).  - Thận là một nơi của sự tồn tại, "tinh" chứa ở nơi đó, nó đẹp hơn tóc, đầy đủ ở trong xương. It is sound in Thiếu âm, thông qua khí mùa Đông (35).

  - Cần phải là gốc của sự lúng túng khó hiểu, hồn hồn túc ở đó, nó sẽ đẹp ra mắt các ngón tay và đầy đủ ở trong gân. Nó sinh ra khí huyết. Thuộc vị chua, thuộc về màu xanh. It is Missing in positive, through the ฤดู ฤดู ใบไม้ ผลิ (36).

 - Tỳ, Vị, Đại trường, Tiểu, Tam tiêu, Bàng quang ... là đầu của kho đụn. Bayed where where, called it is a basic base. It 's hóa các chất cặn bã và chuyển các vị trí hoặc ra. Its beautiful up to environment and around around mouth. It full enough at the meat. Thuộc về vị, thuộc về sắc vàng. Nó là âm thanh, thông với thổ khí (37).

* Total all all one one of the Tabor is located in Đởm (38).

 Cho nên: Mạch ở Nhân nhìn thấy một thinh, bệnh ở Thiếu dương; thấy hai thịnh, bệnh ở Thái dương; thấy ba thịnh, bệnh ở Dương minh; thấy bốn thịnh trở lại, tức là cách dương (39).

 Mạch có thể thấy một thịnh, bệnh ở Quyết định; thấy hai thịnh, bệnh ở âm Thiếu; thấy ba thịnh, bệnh ở Thái âm, thấy bốn thịnh lên, tức là Quan âm (40).

 Mạch Ở Nhân Nhân với Thôn Thuế thấy thịnh, gấp bốn lần trở lên, gọi là quan. Mạch về cách kiểm tra, nếu không thể sử dụng được với tinh cầu của đất thì sẽ phải chết (41).

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >