Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Chương bảy - ÂM DƯƠNG BIỆT LUẬN
Chương bảy - ÂM DƯƠNG BIỆT LUẬN
28/12/2017
Hoàng đế hỏi:

 - Người có bốn kinh, 12 tùng là thế nào?

 Kỳ Bá thưa:

 - Bốn kinh ứng với bốn mùa; mười hai tùng ứng với mười hai tháng; mười hai tháng ứng với 12 mạch (1).

***

 Mạch có Âm Dương khác nhau. Biết Dương sẽ biết được Âm, biết Âm sẽ biết được Dương (2).

 Phàm về Dương gồm có cả năm. Năm lần năm sẽ có hai mươi nhăm phần Dương (3).

 Phàm gọi là Âm tức là chân Tàng. Nếu chân Tàng hiện sẽ bại, bại sẽ chết(4)

 Phàm gọi là Dương tức là dương của Vị quản (5).

 Phân biệt được Dương sẽ biết được bệnh ở đâu; phân biệt được Âm sẽ biết được thời kỳ chết hay sống (6).

 Mạch của ba kinh dương ở đầu, mạch của ba kinh âm ở tay, nhưng cũng chỉ do có một (7).

 Phân biệt được mạch về Dương, sẽ biết được cái ngày kỵ của bệnh; phân biệt được mạch về Âm sẽ biết được thời kỳ chết hay sống (7 + 1).

 Nhớ kỹ mạch về Âm Dương, không nên tin lời bàn bậy (9).

***

 Phàm mạch gọi là Âm Dương: nhân ở "khứ" là Âm, "chí" là Dương; tĩnh là Âm, động là Dương, trì là Âm, sác là Dương (10).

 Phàm muốn nhận mạch của chân Tàng, nếu Can "chí" huyền tuyệt và "cấp", 18 ngày sẽ chết; Tâm "chí" huyền tuyệt, 9 ngày sẽ chết; Phế "chí" huyền tuyệt, 12 ngày sẽ chết; Thận "chí" huyền tuyệt 7 ngày sẽ chết; Tỳ "chí" huyền tuyệt , 4 ngày sẽ chết (11).

 Bệnh về Nhị dương, phát sinh bởi Tâm và Tỳ. Về con gái, do sự uất kết, khiến cho nguyệt sự không thấy rồi truyền thành chứng phong tiêu. Nếu lại truyền làm chứng tức bôn sẽ chết không chữa được (12).

***

 Bệnh về Tam dương, phát ra chứng hàn nhiệt (rét nóng); ở bộ phận dưới thành chứng ung thũng, với "nuy, quyết, suyễn quyên" (13).

 Hoặc lại thêm chứng bì phu khô khan; hoặc chứng "đồi sán" (14).

***

  Bệnh về Nhất dương thiếu khí (ít hơi) hay ho, hay tiết (15). Rồi truyền thành chứng Tâm thống và thành chứng cách (16).

***

 Bệnh về Nhị dương Nhất âm, chủ về kinh hãi, bối thống, hay ợ, hay vươn vai... gọi là chứng phong quyết (17).

***

 Bệnh về Nhị âm Nhất dương, hay trướng, tâm mãn, hay thở dài (18).

 Bệnh về Tam dương, Tam âm gây nên chứng thiên khô, nuy dịch và tứ chi không cử động được (19).

***

 Án vào mạch, thấy bật lên "Nhất dương", gọi là câu; thấy bật lên "Nhất âm" gọi là mao; thấy dương mạch bật lên mà cấp, gọi là huyền; thấy dương mạch bật lên mà như tuyệt, gọi là thạch; thấy âm dương hai mạch, có vẻ bình quân, gọi là lưu (20).

***

 Âm tranh giành ở bên trong, Dương rắc rối ở bên ngoài; phách hãn không thâu tàng, tứ nghịch sẽ nổi dậy; rồi hun lên Phế, gây nên suyễn minh (21).

 Âm đó sinh ra, gốc có hòa mới là hòa (22). Nếu cương gặp cương, Dương khí sẽ bị phá tán; Âm khí cũng bị tiêu vong (23).

 Cương nhu không hòa, kinh khí sẽ tuyệt (24).

***

 Về âm tiết của loài, không có ba ngày, chết; về sinh vật dương vật, chẳng qua bốn ngày, chết (25).

 Can truyền sang Tâm vv .. gọi là sinh dương; Tâm truyền sang Phế gọi là tử âm (26).

 Phùng truyền Thận gọi là âm thanh trùng; Thận truyền sang Tỳ gọi là âm thầm. Chết, không sửa được (27).

***

 If the connection of Dương, thung ở tứ chi (28).

 If the end of the music, the beaten; return, two thăng; tam kết, ba thăng (29).

 If connect to positive channel, multiple of the External Audio, little on the Dương, called Thạch thủy, thung ở Thiếu phúc (30).

 Hai kết nối là Tiêu (31)

 Ba dương gọi là Cách (32).

 Ba âm gọi là Thủy (33).

 Một âm dương dương kết hợp là Hầu tý (34).

***

 Âm "bác" dương "biệt" là mạch có thai (35), âm dương sẽ sinh ra mà không báo chết (36).

 Dương xen vào âm sẽ thành chứng hãn (37); âm "hư", dương "bác" sẽ thành thành băng (38).

***

 Mạch ở Tam âm đều "bác", đến nửa đêm thứ hai mươi, sẽ chết (39).

 Mạch ở Nhị âm đều "bác", đến lúc mặt trời lặn ngày thứ mười ba, sẽ chết (40).

 Mạch ở Nhất âm đều "bác", đến mười ngày, sẽ chết (41).

 Mạch ở tam dương còn "bác" và "cổ", đến ngày thứ ba, sẽ chết (42).

 Mạch ở Tam âm, Tam dương đều "bác", Tâm mãn (đầy) Âm Dương phát ra hết, như có sự kết hợp ... Ngày thứ năm sẽ chết (43).

 Mạch ở Nhịp dương còn "bác", sẽ mắc bệnh "ôn", nguy; không quá mười ngày, sẽ chết (44).

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >